TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Thuận triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Sáng nay, ngày 8/3/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh. Cùng dự còn có các thành viên BCĐ tỉnh, Tổ thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; BCĐ các huyện, thị xã, thành phố; các công chức Văn phòng Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GDP trên địa bàn tỉnh, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Phạm vi cuộc Tổng điều tra thực hiện trên toàn tỉnh đối với các loại đơn vị thuộc các loại hình, các ngành kinh tế từ ngành A đến ngành U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007. Thời điểm Tổng điều tra, đối với khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp được thực hiện từ ngày 01/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 01/7/2017. Thời kỳ Tổng điều tra, những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải nhấn mạnh: cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá các chỉ tiêu kinh tế của cả nước nói chung, trong đó có tỉnh ta. Do đó, Cục Thống kê, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo TĐT kinh tế tỉnh phải bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên, triển khai, hướng dẫn cho các thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng các bước theo quy định để thu thập, phản ánh thông tin, số liệu chính xác về nội dung điều tra trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra để người dân có nhận thức đúng đắn từ đó tự giác tham gia, cộng tác với lực lượng điều tra. Các sở, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị chủ động cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin phục vụ cuộc Tổng điều tra; phối hợp và tạo điều kiện cho lực lượng điều tra hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tích cực thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các cấp, các ngành xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện trong năm 2017. Các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt và triển khai thực hiện Tổng điều tra một cách nghiêm túc để có được kết quả tốt nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm chất lượng điều tra. Cục Thống kê tham mưu kịp thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ Tổng điều tra đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Minh Hạnh

 

 

Đ/c Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và trình bày phương án.

 

 

Toàn cảnh hội nghị
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/