CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (lần 4)


Công khai tài sản năm 2023


Báo cáo tình hình thực hiện công khai NSNN năm 2024


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (lần 3)


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024


Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Thống kê Bình Thuận


Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận


Quyết định số 16/QĐ-CTK ngày 15/01/2024 của Cục trưởng về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/