CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2024


Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2024


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (lần 6)


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (lần 5)


Quyết định số 74/QĐ-CTK ngày 29/5/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Cục Thống kê


Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2024


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (lần 4)


Công khai tài sản năm 2023
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/