Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (CN chế biến, chế tạo tăng 7,93% so với 6 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm…
Hoạt động ngành