Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 04/04/2017 của Liên đoàn lao động và hướng dẫn số 09/HD-CĐVC ngày 12/05/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 25/07/2017 Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017
Trong tháng 8, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 70.802 ha, đạt 112,5% kế hoạch vụ; tăng 6,0% so với vụ cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 7.761 tấn (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 10.003,6 tỷ đồng (tăng 7,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.463 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 19.710 tỷ đồng (tăng 11,58% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 83,35% dự toán năm). Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 8 tháng là 17.890 lao động…
Hoạt động ngành