ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2024
Thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2024


Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 638/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024.


Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê gửi thư ngỏ đến ông/bà Giám đốc, Tổng giám đốc Doanh nghiệp
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/