LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/