THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
Phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023


Kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023


Thông báo thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2023


THÔNG BÁO


Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức như sau:


Cục Thống kê Bình Thuận thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/