THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO


Căn cứ Kế hoạch số 3429/KH-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thông báo Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức như sau:


Cục Thống kê Bình Thuận thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/