LUẬT THỐNG KÊ
Sáng 23-11, 416/420 đại biểu Quốc hội có mặt (85.02% tổng số đại biểu), chiếm tỷ lệ 84,21%, đã tán thành thông qua Luật thống kê (sửa đổi). Theo đó, luật mới bổ sung một chương quy định về thống kê ngoài nhà nước.


Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Nhà nước; Tuy vậy, trong thời gian qua, thông tin thống kê chưa phản ánh đầy đủ chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Công tác phân tích, dự báo thống kê còn chậm; Thông tin thống kê trùng chéo, chưa thống nhất số liệu… Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 sẽ khắc phục được những bất cập trên, là cơ sở để nâng cao chất lượng thống kê - TS. NGUYỄN BÍCH LÂM, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định khi trao đổi với PV Báo ĐBND.


Thực tế hiện nay, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra sản phẩm thống kê được chia thành 2 nhóm: Nhóm hệ thống thống kê nhà nước và nhóm ngoài hệ thống thống kê nhà nước. Sản phẩm của hoạt động thống kê suy cho cùng là thông tin, số liệu thống kê. Số liệu thống kê do mỗi nhóm tạo ra sẽ có phạm vi sử dụng và tính pháp lý như thế nào? Lý giải điều này trước hết phải hiểu được đặc thù của hoạt động thống kê.


Được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004, đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thống kê năm 2003 đã bộc lộ những bất cập so với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế và phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, một số cá nhân, tổ chức ngoài tổ chức thống kê nhà nước thực hiện hoạt động thống kê và cung cấp dịch vụ thống kê...


Để tận dụng nguồn tài nguyên thông tin sẵn có từ dữ liệu hành chính, trong Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã bổ sung điều khoản về thu thập số liệu thống kê qua khai thác hồ sơ hành chính. ..


Để có những chính sách và quyết sách đúng đắn, có tính khả thi cao thì một trong những vấn đề cốt lõi mà Nhà nước phải quan tâm đầu tiên là phải biết rất rõ những điểm mạnh, những điểm dễ bị tổn thương của quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một cách cụ thể, định lượng rõ ràng chứ không thể là những thông tin định tính chung chung...


Nhằm khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Cơ quan Thống kê TW với các Bộ, Ngành, trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất quy định về thẩm định số liệu thống kê.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/