ĐH CÔNG ĐOÀN 2017 - 2022
    Tập thể CĐVC Cục Thống kê    

    BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới    

    Đ/c Nguyễn Thái Huy trình bày báo cáo tham luận    

    Đ/c Phạm Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo    

    Đ/c Trần Ngọc Phúc phát biểu chỉ đạo    

    Toàn cảnh Đại hội    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/