TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Đoàn kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ cấp tỉnh đi thực địa tại huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.

      

Để nắm tiến độ, tình hình triển khai cũng như những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trình điều tra. Đoàn cũng đã cùng các giám sát viên tại huyện Tánh Linh tham dự phỏng vấn thực địa tại một số hộ điều tra, sau đó làm việc rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của cuộc điều tra được tốt hơn.

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/