CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2017

Chiến lượt quy hoạch, phát triển du lịch, các chương trình quy hoạch, đề án được triển khai rộng khắp trên cả nước. Hệ thống quản lý du lịch từ Trung ương tới địa phương không ngừng đổi mới và hoàn thiện cùng với sự hình thành phát huy vai trò của nhà nước về du lịch. Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của hệ thống doanh nghiệp du lịch, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu giải trí, các tuyến du lịch loại hình du lịch đa dạng tạo diện mạo mới cho ngành du lịch Bình Thuận. Cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch được Cục Thống kê tiến hành điều tra, thu thập thông tin hàng năm, để hệ thống lại kết quả điều tra nhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành.

Trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra về chi tiêu khách du lịch và kết hợp các cuộc điều tra khác có liên quan, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kết quả điều tra Chi tiêu khách du lịch năm 2017 tỉnh Bình Thuận”.

 Nội dung gồm 3 phần:

Phần I:   Du lịch Bình Thuận 2012 - 2017

Phần II: Những đạt được, khó khăn, tồn tại và giải pháp

Phần III: Số liệu du lịch năm 2012 – 2017

Yêu cầu thông tin về du lịch rất đa dạng, nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/