CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2018 tỉnh Bình Thuận

 

Thực hiện Quyết định số 2910/QĐ-UBND, ngày 23/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về mở rộng các cuộc điều tra và Công văn số 3126/UB-TH ngày 31/7/2018 về việc thực hiện các cuộc điều tra bổ sung; năm 2018 Cục Thống kê Bình Thuận đã tiếp tục triển khai nhiều cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra mẫu về thu nhập, chi tiêu, sinh hoạt của các hộ gia đình. Nội dung điều tra phản ảnh kết quả thu nhập, chi tiêu và các chỉ tiêu khác liên quan đến đời sống sinh hoạt của dân cư; nhằm đánh giá thực trạng đời sống của các tầng lớp dân cư, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đây là chuyên đề được tổng hợp từ kết quả điều tra mẫu của 2.175 hộ gia đình. Mẫu điều tra được phân bổ tương ứng theo khu vực: 31 thành thị và 89 nông thôn.

Thông qua kết quả cuộc điều tra này, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn chuyên đề Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2018 tỉnh Bình Thuận” phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành tham khảo để định hướng phát triển một số vấn đề xã hội.

Trong quá trình biên soạn, với trách nhiệm đóng góp một phần vào việc đánh giá mức sống của người dân trong tỉnh hiện nay, song do không tránh khỏi thiếu sót nên việc phân tích, đánh giá chắc chắn còn hạn chế, không thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các cấp, các ngành. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường - Tổng cục Thống kê và các cấp, các ngành để chúng tôi nghiên cứu biên soạn các lần sau được tốt hơn.

Hàng năm, căn cứ vào Chương trình hành động của địa phương; Cục Thống kê đã nghiên cứu cập nhật, bổ sung thêm những thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giúp các cấp, các ngành tham khảo xây dựng kế hoạch và nâng cao mức sống các tầng lớp dân cư. Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành để chúng tôi nghiên cứu biên soạn các lần sau được tốt hơn./.

 

 
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/