LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020

 

 

STT

Tên thông tin thống kê

Mức độ hoàn chỉnh của thông tin

Thời gian phổ biến

Hình thức
phổ biến

Đơn vị liên hệ

I

Công bố định kỳ hàng tháng

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 02 năm 2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình  hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm và Website

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 02 năm 2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

- Báo cáo số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia

 

 

 

 

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Tiến độ gieo trồng cây hàng năm tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 1/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 2/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 1/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 2/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Nông nghiệp

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 01/2020

Ước tính

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 02/2020

Ước tính

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 4/2020

Ước tính

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 5/2020

Ước tính

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 7/2020

Ước tính

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 8/2020

Ước tính

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 10/2020

Ước tính

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Báo cáo kết quả hoạt động vận tải, kho bãi  tháng 11/2020

Ước tính

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 01/2020

Chính thức

29/01/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 02/2020

Chính thức

29/02/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3/2020

Chính thức

29/03/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4/2020

Chính thức

29/04/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5/2020

Chính thức

29/05/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6/2020

Chính thức

29/06/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2020

Chính thức

29/07/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8/2020

Chính thức

29/08/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9/2020

Chính thức

29/09/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10/2020

Chính thức

29/10/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương

 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11/2020

Chính thức

29/11/2020

Ấn phẩm

Phòng Thống kê Công thương