QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Trưởng Cục Thống kê Bình Thuận

Thông báo số 369/TB-CTK ngày 03/11/2021

 

 

Kèm file: TB369_Lich tiep cong dan.signed.pdf
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/