QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
Quyết định số 61/QĐ-CTK ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Quy chế tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

kèm file: Quyết định số 61/QĐ-CTK ngày 06/9/2021.signed.pdf 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/