TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Thuận năm 2021

Ngày 22/9/2020 đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2021

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/