CÁC CHUYÊN ĐỀ
Nông thôn, nông nghiệp và nông dân Bình Thuận thời kỳ hội nhập kinh tế

Những năm qua, cùng với sự đi lên của đất nước, kinh tế tỉnh Bình Thuận cũng đã có những chuyển biến rõ nét. Điều này thể hiện thông qua:

Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm quốc nội Tỉnh (GDP) thời kỳ 2006 - 2010 đạt 12,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2010 tỷ trọng nhóm ngành nông lâm - thuỷ sản giảm còn 20,5% (mục tiêu 20,0 - 21,0%); công nghiệp - xây dựng tăng lên 34,9% (mục tiêu 39,5 - 40,0%); thương mại - dịch vụ 44,6% (mục tiêu 39,0 - 40,0%). Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của Bình Thuận là đầu tư đúng hướng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế một cách hợp lý và có hiệu quả…

Bên cạnh những tiến bộ về kinh tế - xã hội Bình Thuận cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế. Đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Trong khu vực nông thôn, nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn nhiều hạn chế như chưa qui hoạch xác định diện tích nuôi trồng ổn định cây, con theo hướng sản xuất hàng hoá. Người dân còn tự phát quyết định đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật và môi trường chưa được chú trọng đúng mức. Vì thế sản xuất nông nghiệp chưa phát huy hết lợi thế và tiềm năng của địa phương.

Trên cơ sở qua hai cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006, 2011 và các cuộc điều tra chuyên đề khác, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Nông thôn, nông nghiệp và nông dân Bình Thuận thời kỳ hội nhập kinh tế”.

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực rất rộng, đa dạng về mọi mặt, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn. Cục Thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng tin để những ấn phẩm sau có chất lượng hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/