CÁC CHUYÊN ĐỀ
Phát triển kinh tế trang trại Bình Thuận (2001-2004)

 

Thực hiện quyết định số 300/TCTK/NLTS của Tổng cục Thống kê ngày 19/7/1996 về chế độ báo cáo và điều tra thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thực hiện “Phương án điều tra hợp tác xã và trang trại” số 307/TCTK/NLTS của Tổng cục Thống kê ngày 21 tháng 5 năm 2004 với qui mô điều tra toàn diện. Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức điều tra với mục đích, yêu cầu và các chỉ tiêu điều tra như sau:
Với mục đích yêu cầu:
- Thu thập những thông tin cơ bản về tình hình phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác xã và Trang trại nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Phục vụ cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế tập thể và trang trại tại địa phương.
- Yêu cầu thu thập số liệu đầy đủ, chính xác, đúng phạm vi đối tượng cuộc điều tra.
Với các chỉ tiêu điều tra cụ thể như sau:
- Lao động của trang trại bao gồm: lao động của hộ chủ trang trại, lao động thuê ngoài thường xuyên, lao động thuê ngoài thời vụ không thường xuyên qui đổi có đến thời điểm điều tra.
- Diện tích đất canh tác đang sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, số lượng gia súc gia cầm có đến thời điểm điều tra.
- Tổng số vốn sản xuất của trang trại: bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và nguồn chiếm dụng vốn của trang trại hiện có đến thời điểm điều tra.
- Thu nhập của trang trại trong năm: là thu nhập từ 1/7 năm trước đến 1/7 năm điều tra, bao gồm tổng thu trừ chi phí vật chất của sản xuất trang trại.
- Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ trang trại đã bán ra từ 1/7 năm trước đến 1/7 năm điều tra.
Sau khi kiểm tra, xử lý tổng hợp, Cục Thống kê Bình Thuận xin gởi đến các địa phương, các ngành, các cấp báo cáo “Kết quả Điều tra HTX và trang trại năm 2004 tỉnh Bình Thuận” để nghiên cứu, phục vụ cho việc đánh giá CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và Theo “Chương trình Thực hiện Nghị quyết 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại” của tỉnh Bình Thuận.CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/