CÁC CHUYÊN ĐỀ
Nông thôn nông nghiệp và nông dân Bình Thuận trên đường đổi mới

 

Phát triển Nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chiến lược, là cơ sở để đảm bảo ổn định tình hình chính trị - xã hội, sự phát triển hài hoà và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương lớn về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để hỗ trợ phát triển.
Ở tỉnh ta, trong những năm qua nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện, đạt kết quả đáng kể trên nhiều mặt, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, góp phần xoá đói giảm nghèo và ổn định tình hình chính trị kinh tế - xã hội tại địa phương.
Trên cơ sở qua hai cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản (2001 - 2006). Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Nông thôn, nông nghiệp và nông dân Bình Thuận trên đường đổi mới”.
Nội dung cuốn sách gồm có:
- Lời nói đầu
- Phần I: Nông thôn, nông nghiệp và nông dân Bình Thuận trên đường đổi mới
+ I/ Tình hình nông thôn Bình Thuận
+ II/ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và nông dân
- Phần II: Hệ thống các biểu số liệu
+ I/ Số liệu về nông thôn
+ II/ Số liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
+ III/ Số liệu về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Bình Thuận với các tỉnh trong khu vực (qua số liệu TĐT NTNN & TS năm 2006).
Nói về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực rất rộng, đa đạng về mọi mặt phát triển đời sống, kinh tế - xã hội ở nông thôn của tỉnh. Dó đó, ấn phẩm này chắc chắn còn những thiếu sót và hạn chế khi đánh giá tình hình về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh. Ban biên soạn rất mong nhận được ý kiến góp ý, xây dựng của các cấp lãnh đạo và đọc giả.CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/