NIÊN GIÁM THỐNG KÊ
Niên giám thống kê năm 2013

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Niên giám Thống kê năm 2013 được xuất bản, bao gồm số liệu 5 năm (2009 -2013); trong đó có một số chỉ tiêu năm 2013 là số liệu ước tính.

Trong lần xuất bản này, ngoài việc tiếp tục lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Cục Thống kê Bình Thuận còn thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Bình Thuận ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 

 
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/