NIÊN GIÁM THỐNG KÊ
Niêm giám Thống kê năm 2019

 

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Niên giám Thống kê năm 2019 được xuất bản bao gồm số liệu 05 năm (2010, 2015 – 2019); trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất của Hệ thống ngành Thống kê Việt Nam.

Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Bình Thuận ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cấp lãnh đạo đạo, các đơn vị và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/