NIÊN GIÁM THỐNG KÊ
Niên giám Thống kê năm 2022

      

      Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Niên giám Thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2022 được xuất bản bao gồm số liệu các năm: 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của Hệ thống ngành Thống kê Việt Nam.

Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Bình Thuận ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cấp lãnh đạo, các đơn vị và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/