NIÊN GIÁM THỐNG KÊ
Niên giám thống kê năm 2012

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.
Niên giám Thống kê năm 2012 được xuất bản, bao gồm số liệu 5 năm (2008 -2012); trong đó có một số chỉ tiêu năm 2012  là số liệu ước tính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.
Trong lần xuất bản này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Cục Thống kê Bình Thuận có bổ sung một số biểu và chỉ tiêu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.
Niên giám Thống kê Bình Thuận được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh. Trong quá trình biên soạn chắc khó trách khỏi những sai sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến xây dựng để Niên giám Thống kê Bình Thuận ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
Trong khi sử dụng, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ với Cục Thống kê Bình Thuận.
 

 
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/