ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2020
Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.


Hướng dẫn chi tiết kê khai phiếu webform điều tra doanh nghiệp năm 2020


Ngày 30/7/2019 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/