ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2020
Quyết định Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020

Ngày 30/7/2019 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/