ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2020
Hướng dẫn kê khai phiếu webform điều tra doanh nghiệp năm 2020

Hướng dẫn chi tiết kê khai phiếu webform điều tra doanh nghiệp năm 2020

https://youtu.be/il5xP-sVU6k

 CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/