TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Nhằm chuẩn bị cho các bước khởi động Tổng điều tra vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, vừa qua tỉnh Bình Thuận đã góp ý phương án Tổng điều tra...
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/