TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Bình Thuận chuẩn bị công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm chuẩn bị cho các bước khởi động Tổng điều tra vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, vừa qua tỉnh Bình Thuận đã góp ý phương án Tổng điều tra...

          Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra); Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Nhằm chuẩn bị cho các bước khởi động Tổng điều tra vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, vừa qua tỉnh Bình Thuận đã góp ý phương án Tổng điều tra; rà soát lập danh sách thôn, khu phố; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Thuận; ban hành Văn bản hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp;  tập huấn và tiến hành vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn; phân chia địa bàn điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Minh Hạnh

            Một số hình ảnh:

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị

 

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/