CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Cuộc Tổng điều kinh tế năm 2017 được thực hiện theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng điều tra kinh tế với chu kỳ 5 năm/1 lần và đây là lần thứ 5 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Kết quả cuộc Tổng điều tra góp phần phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước; làm cơ sở tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê; chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP);  xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để có tổng quan về tình hình kinh tế của tỉnh. Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn chuyên đề “Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017”, với nội dung gồm: Phần I: Tình hình kinh tế  - xã hội qua kết quả tổng điều tra kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Phần II: Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Phần III: Hệ thống số liệu kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Kết quả cuộc Tổng điều tra này sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/