CÁC CHUYÊN ĐỀ
Chân dung các cơ sở kinh tế và Hành chính sự nghiệp qua 2 cuộc Tỏng điều tra 2007 và 2012 tỉnh Bình Thuận

 Kinh tế tỉnh Bình Thuận đang tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tổng quát là: “Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa với cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ rệt, toàn diện và vững chắc trên các mặt của đời sống xã hội”. Trên cơ sở qua 2 cuộc Tổng điều cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007 và 2012, cùng với kết quả các cuộc điều tra doanh nghiệp và cá thể hàng năm. Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Chân dung các cơ sở kinh tế và Hành chính sự nghiệp qua 2 cuộc Tỏng điều tra 2007 và 2012 tỉnh Bình Thuận”.

Nội dung gồm 4 phần:

Phần I: Một số khái niệm trong Tổng điều tra 2012

Phần II: Kinh tế Bình Thuận giai đoạn 2007-2012 cơ hội và phát triển

Phần III: Điều kiện thuận lợi, khó khăn và giải pháp

Phần IV: Số liệu Tổng điều tra CSKTHCSN 2007-2012

Yêu cầu thông tin về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp rất đa dạng, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/