CÁC CHUYÊN ĐỀ
Doanh nghiệp Bình Thuận 10 năm đầu thế kỷ 21

Trong sự nghiệp đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp có vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế; là nhân tố chính quyết định tốc độ phát triển của các ngành kinh tế; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ; tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đặc biệt là tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, việc hội nhập kinh tế WTO đã mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại khó khăn thử thách không ít.

Qua thực trạng phát triển của doanh nghiệp, từ kết quả điều tra doanh nghiệp 10 năm (2000 – 2010). Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất hành ấn phẩm “Doanh nghiệp Bình Thuận 10 năm đầu thế kỷ 21”, nội dung gồm 3 phần:

Phần I: Khái niệm và giải thích chung.

Phần II: Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp Bình Thuận qua 10 năm (2000-2010).

Phần III: Kiến nghị và giải pháp

Phần IV: Số liệu điều tra doanh nghiệp Bình Thuận qua 10 năm (2000-2010)

Yêu cầu về thông tin doanh nghiệp rất đa dạng, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục Thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/