CÁC TIN LIÊN QUAN
Do Covid-19, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 thấp nhất giai đoạn 2016-2020

Tuy nhiên, điểm tích cực theo Tổng cục Thống kê là vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý I/2020 đạt mức tăng khá 13,2%.

 

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 367,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31% GDP.

Cụ thể, trong quý I/2020, vốn khu vực nhà nước đạt 112,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng vốn và tăng 5,8%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 166,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,2% và tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% và giảm 5,4%.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước quý I/2020 đạt mức tăng khá 13,2% kế hoạch năm mặc dù kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cao hơn 18% so với năm 2019 và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

“Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công”, thay mặt cơ quan thống kê, TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 367,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 112,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng vốn và tăng 5,8%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 166,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,2% và tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% và giảm 5,4%.

 

Tốc độ phát triển và cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I giai đoạn 2016-2020 (Theo giá hiện hành)

 

 

Tổng số

Khu vực
Nhà nước

Khu vực
ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 Tốc độ phát triển (%)

Năm 2016

110,9

105,9

114,5

112,8

Năm 2017

109,5

105,3

115,0

107,1

Năm 2018

110,0

103,0

117,2

108,1

Năm 2019

109,1

102,6

114,8

107,5

Năm 2020

102,2

105,8

104,2

94,6

Cơ cấu (%)

Năm 2016

100,0

34,7

37,6

27,7

Năm 2017

100,0

33,4

39,5

27,1

Năm 2018

100,0

31,3

42,1

26,6

Năm 2019

100,0

29,4

44,4

26,2

Năm 2020

100,0

30,5

45,2

24,3

 

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện quý I/2020 ước tính đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 13,2% kế hoạch năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 13,3% và tăng 3,7%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, bằng 11,1% kế hoạch năm và tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 50,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,6% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, bằng 13% kế hoạch năm và tăng 12,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% và tăng 17,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18% và tăng 18,5%.

Về vốn đầu tư nước ngoài, thì trái với thời gian trước, vốn FDI thực hiện quý I/2020 giảm giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, ước tính đạt 3,9 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/3/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,6 tỷ USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước./.

Trí Dũng
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/