TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục Thống kê lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Sáng ngày 10/5/2023, chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục Thống kê lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư chi bộ Cục Thống kê chủ trì; tham dự Hội nghị có 17 đảng viên trong chi bộ.

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ CTK lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của chi bộ Cục Thống kê.

Giữa nhiệm kỳ qua, chi bộ Cục Thống kê luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Khối; công chức, đảng viên trong chi bộ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Chi bộ luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của từng đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được thực hiện quyết liệt, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã và đang triển khai thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và ngày càng đi vào nền nếp; bám sát kế hoạch từng năm để tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo quy trình, đúng tiến độ, đảm bảo tính nghiêm minh. Qua kiểm tra, giám sát đa số đảng viên trong chi bộ đều chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên.

Tại Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn chi bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng lực và bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức, đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan; xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đoàn kết, tăng cường đấu tranh ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, tất cả các đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo sơ kết. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ Cục Thống kê lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư chi bộ Cục Thống kê chủ trì

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/