TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sáng ngày 11/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Đề án 715)...

 

 

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng ông Nguyễn Trung Tiến, Thủ trưởng các đơn vị và các công chức thuộc Tổng cục Thống kê, đại diện các Bộ, ngành, phóng viên báo chí và trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Bình Thuận thành phần tham gia gồm có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, các Trưởng phòng thuộc Văn phòng Cục, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Việc biên soạn và công bố GRDP được tiến hành tập trung tại Tổng cục Thống kê thay cho quy trình biên soạn và công bố phân tán tại các Cục Thống kê áp dụng nhiều năm trước đó. Đến nay, quy trình biên soạn và công bố GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê đã vận hành được 04 năm với 08 kỳ biên soạn và công bố, bao gồm: 04 kỳ 06 tháng và 04 kỳ cả năm. Một trong những ưu điểm vượt trội của quy trình biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới là thông tin đầu vào được thu thập từ nhiều nguồn, xử lý qua nhiều cấp, nhiều vòng với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ. Nhờ vậy, quy trình biên soạn được thực hiện chặt chẽ, chất lượng số liệu GRDP do Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố được nâng lên, phản ánh chính xác hơn thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế của việc biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới. Đồng thời, thảo luận giải pháp nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả trong thực hiện Đề án 715, như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và các quy định về biên soạn, công bố GRDP; hoàn thiện công cụ tính toán; nghiên cứu xây dựng lịch công tác, hội họp có nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với thời gian công bố số liệu GRDP của Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK khẳng định: Sau 5 năm thử nghiệm và chính thức thực hiện, Đề án 715 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thống kê trong những năm qua. Tuy nhiên, do nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng, việc biên soạn chỉ tiêu GRDP cần được tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn để cung cấp bức tranh kinh tế-xã hội khách quan, đầy đủ và xác thực phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạch định chính sách của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp và nhu cầu của người dùng tin khác. Trong thời gian tới, Tổng cục trưởng TCTK đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ biên soạn và công bố GRDP cho Tổng cục Thống kê; xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế, thỏa thuận trao đổi, chia sẻ thông tin. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng đề nghị cần phải thống nhất sử dụng số liệu GRDP do Tổng cục Thống kê công bố; chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Đề án 715. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu cân đối với năng lực thực tế, góp phần giảm áp lực và đảm bảo tính khách quan, thống nhất đối với các chỉ tiêu đánh giá, trong đó có chỉ tiêu GRDP./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/