TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê Bình Thuận triển khai điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần hai)

Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 20/9/2020, Cục Thống kê Bình Thuận thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và các địa phương đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua,...

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Quyết định số 1383/QĐ-TCTK ngày 09/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 20/9/2020, Cục Thống kê Bình Thuận thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và các địa phương đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, bên cạnh thu thập thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Thống kê Bình Thuận rất mong cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc khảo sát bằng cách cung cấp thông tin nhanh, kịp thời theo bảng hỏi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử khảo sát trực tuyến của Tổng cục Thống kê theo hướng dẫn của các điều tra viên. Cụ thể, doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp với thông tin đăng nhập như sau:

- Địa chỉ website: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

- Tên đăng nhập: 60+mã số thuế doanh nghiệp  (ví dụ: 603400123456)

- Mật khẩu: mã số thuế doanh nghiệp                 (ví dụ: 3400123456)

 

Thông tin do doanh nghiệp cung cấp trong cuộc điều tra này sẽ giúp Chính phủ, các cấp, các ngành và tỉnh Bình Thuận tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh./.

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/