CHUYỂN ĐỔI SỐ
Kế hoạch số 23/KH-CTK ngày 20/5/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận

Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch số 23/KH-CTK ngày 20/5/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/