Hình ảnh
        
    Hoạt động Chi bộ Cục Thống kê    


        
    Hội nghị CBCC Văn phòng Cục Thống kê    


        
    Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành thống kê    


        
    Hoạt động Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục    


        
    Hội thao truyền thống ngành Thống kê    


        
    Các hoạt động khác    
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/