Hình ảnh
        
    Hoạt động phong trào    


        
    Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lần thứ 19)    


        
    Hội thao năm 2019    


        
    ĐH Công đoàn 2023 - 2028    


        
    Sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề Đảng viên"    


        
    HN quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh    


        
    Thi tìm hiểu học tập và làm theo Bác    


        
    HN CBCC 2022    


        
    HN CBCC 2021    


        
    HN CBCC 2020    


        
    HN triển khai nhiệm vụ 2020    


        
    HN triển khai nhiệm vụ 2021    


        
    HN triển khai nhiệm vụ 2022    


        
    HN triển khai nhiệm vụ 2023    


        
    HN triển khai nhiệm vụ 2019    


        
    ĐH Công đoàn 2017 - 2022    


        
    Kỷ niệm Quốc tế và Phụ nữ Việt Nam    


        
    Họp báo công bố số liệu    
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/