THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019
Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Thông báo Lịch thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Lịch thi tại điểm thi TP. Cần Thơ


Thống báo số 118/TB-HĐTDCCTCTK


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Thống kê Bình Thuận


Công văn số 108 về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2019 (sau đây viết tắt là Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019)...
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/