THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Thông báo Lịch thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019


Lịch thi tại điểm thi TP. Cần Thơ


Thống báo số 118/TB-HĐTDCCTCTK


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Thống kê Bình Thuận


Công văn số 108 về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/