THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2019 (sau đây viết tắt là Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019)...
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/