Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016
Đến 15/11/2016 diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa toàn tỉnh đạt 57.085 ha, đạt 103% so với kế hoạch vụ, tăng 1,4% so cùng kỳ năm trước. Tính theo giá so sánh 2010, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2016 đạt 1.867,7 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 22.636,2 tỷ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2016 đạt 2.544,9 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 25.203,7 tỷ đồng (tăng 12,8 % so với cùng kỳ năm trước)...
Tin khác liên quan