Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019
Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 1.132,5 ha, tăng 3,3% so cùng kỳ; diện tích rừng trồng mới ước đạt 844 ha, tăng 3,9% so cùng kỳ. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 5 tháng tiếp tục ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 24,65% so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 5 đạt 700 tỷ đồng. Luỹ kế 5 tháng đạt 5.542,5 tỷ đồng, tăng 28,66% so cùng kỳ năm trước. Các vấn đề văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực,...
Hoạt động ngành