Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024 tỉnh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp; những khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố rủi ro đan xen ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của các đơn vị sản xuất trong tỉnh. Tuy nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2024 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.
Tin khác liên quan
Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" và "5 đẩy mạnh"
Thủ tướng nêu quan điểm chỉ đạo điều hành và đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng với tinh thần "Năm quyết tâm", "Năm bảo đảm" và "Năm đẩy mạnh".