Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018
Diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2017-2018 đạt 48.993 ha, đạt 106,5% kế hoạch vụ và tăng 3,46% so với vụ cùng kỳ năm trước, sản lượng thuỷ sản tháng 4/2018 ước đạt 18.116,3 tấn, tăng 2,16% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.500,6 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đạt 9.302,9 tỷ đồng (đạt 32,3% kế hoạch năm), tăng 12,39% so với cùng kỳ năm trước. Ước tháng 4/2018, thu ngân sách đạt 600 tỷ đồng. Luỹ kế 04 tháng đạt 3.083,8 tỷ đồng (đạt 36,28% dự toán năm), giảm 13,73% so với cùng kỳ năm trước…
Tin khác liên quan