Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021
Trong tháng thời tiết nông vụ thuận lợi cho sản xuất, trọng tâm là tập trung chăm sóc lúa vụ hè thu, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng; ác loại cây trồng phát triển tốt. Trong chăn nuôi nhìn chung ổn định và có xu hướng phát triển ở nhiều loại gia súc, gia cầm; tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trong chăn nuôi không xảy ra. Ngư trường thuận lợi cho khai thác và nuôi trồng thủy sản.
Hoạt động ngành