Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016
Đến 10/7/2016 gieo trồng vụ hè thu đạt 92.406 ha đạt 101,7% so với kế hoạch và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước; Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không xảy ra các bệnh nguy hiểm; Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 22.245 tấn; luỹ kế 7 tháng đạt 105.978 tấn (tăng 0,48% so cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2016 đạt 2.179 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 14.409 tỷ đồng (tăng 7,84% so với 7 tháng năm trước); Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2016 ước đạt 2.170 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 15.468,8 tỷ đồng (tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 7/2016 ước đạt 989,8 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 7.221,6 tỷ đồng (tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước)....
Hoạt động ngành