Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 04/04/2017 của Liên đoàn lao động và hướng dẫn số 09/HD-CĐVC ngày 12/05/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 25/07/2017 Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017
Trong nông nghiệp Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 6.822,9 tấn (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước); Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 13.189,1 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7 ước đạt 2.445 tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng đạt 17.237 tỷ đồng (tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước); Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 74,59% dự toán năm). Các vấn đề xã hội có nhiều chuyển biến tích cực…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
“Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20 thì mới thúc đẩy được công việc phía trước”
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.