Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018
Sản lượng thuỷ sản tháng 5/2018 ước đạt 18.894,2 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ. Luỹ kế 05 tháng 77.592,4 tấn, tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,88% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp trong 05 tháng đầu năm tăng trưởng khá (tăng 13,70% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5/2018 ước đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 11,63% so tháng cùng kỳ năm trước. Ước tháng 5/2018, thu ngân sách đạt 570 tỷ đồng. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực…
Hoạt động ngành
Tổng quan thị trường và giá cả tháng 5 năm 2018
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2018 tăng 0,55% so với tháng trước tăng cao nhất trong 6 năm từ năm 2012 trở lại đây, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,61% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân năm tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,01%...
Tin khác liên quan