Ngày 08/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2024 tỉnh Bình Thuận
Trong tháng, do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài, một số vùng chưa chủ động được nguồn nước tưới nên tiến độ gieo trồng chậm hơn so với vụ hè thu cùng kỳ năm trước; cây lâu năm phát triển bình thường. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Ngư trường thuận lợi, các tàu thuyền tăng cường ra khơi khai thác, đánh bắt, sản lượng thuỷ sản tăng. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn biến theo xu hướng tích cực và tiếp tục có mức tăng cao...
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan