Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội năm 2017 tỉnh Bình Thuận
Nhìn chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 khá tích cực. Dự ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 đạt 55.306,4 tỷ đồng; tăng 7,08% so với năm trước. Giá trị tăng thêm nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 6,42%; công nghiệp xây dựng tăng 7,27%; dịch vụ tăng 7,67%...