Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Tổng diện tích trồng cây lâu năm 6 tháng đạt 106.088,4 ha, tăng 1,18% so cùng kỳ, tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 100.088 tấn tăng 2,02% so cùng kỳ. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 6 tháng tiếp tục ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 6 ước đạt 4.552,9 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đẩy mạnh,...
Hoạt động ngành