Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2022 tỉnh Bình Thuận
Trong tháng thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, vụ hè thu cơ bản gieo trồng gần kết thúc vụ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Sản lượng khai thác thủy sản giảm do ngư trường ít thuận lợi và giá nhiên liệu tăng cao.
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Cách Thống kê GDP, CPI của Việt Nam tương đồng cách tính của thế giới
Số liệu thống kê phản ánh theo quy luật số lớn, những số liệu do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố đã phản ánh sát tình hình hình kinh tế – xã hội của đất nước và từng địa phương, không có tình trang “làm đẹp con số”. Việc kiểm soát chất lượng thông tin thống kê được Luật hóa bằng Luật Thống kê năm 2015 và được kiểm soát bằng những biện pháp kỹ thuật.