HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017
    Toàn cảnh Hội nghị    

    Cục trưởng Cục Thống kê trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể    

    Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/