UBND TỈNH TẶNG TẬP THỂ CỤC THỐNG KÊ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020
    Đồng chí Cục trưởng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể Cục Thống kê đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020    

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/