CÁC CHUYÊN ĐỀ
Môi trường đầu tư SXKD năm 2013 tỉnh Bình Thuận

 Trong quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng góp phần rất lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo sự bền vững trong phát triển. Tạo nhiều việc làm, cung cấp cho xã hội các loại hàng hoá dịch vụ và làm tăng GDP cho nền kinh tế, tăng cường kĩ năng quản lý và đổi mới công nghệ, góp phần giảm bớt chênh lệch về thu nhập trong xã hội, xóa đói giảm nghèo và tăng sự công bằng trong nền kinh tế, tăng nguồn tiết kiệm và đầu tư của dân cư địa phương làm cho nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn, cải thiện mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế với nhau. Do vậy, đầu tư luôn đòi hỏi một môi trường thích hợp, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, với xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trên cơ sở kết quả điều tra mẫu về môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2013 của 350 doanh nghiệp, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2013 tỉnh Bình Thuận, nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Một số khái niệm về môi trường đầu tư.

Phần II: Hiện trạng môi trường đầu tư của Bình Thuận.

Phần III: Các đề xuất về chính sách và kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư Bình Thuận trong thời gian đến.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/